Înregistrări ale viziunii umane, NEWSLETTER


Iaşireprezintă parte integrantă a Strategiei generale de dezvoltare a Societăţii, fiind corelată în acelaşi timp cu documentele de formalizare a organizării structurale şi procesuale a Societăţii Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Documentaţia Sistemului de Management Integratprecum şi cu alte documente previzionale elaborate recent, în conformitate cu prevederile O. Strategia de resurse umane a Societăţii vizează un interval calendaristic de 4 ani, orizontul de timp al strategiei fiind anulrespectiv primul termen de evaluare a performanţelor tehnico-economice ale Societăţii, prevăzut în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Iaşi.

înregistrări ale viziunii umane

Strategia de resurse umane reprezintă, împreună cu Strategia în domeniul investiţiilor, principalii piloni de susţinere ai Strategiei globale de dezvoltare a societăţii, motiv pentru care ea se pliază pe obiectivele generale şi cu priorităţile strategice ale S. Iaşi, având drept finalitate cel puţin următoarele componente: a. Având la bază componentele menţionate anterior, strategia de resurse umane preia şi integrează, în obiectivele sale fundamentale şi derivate, misiunea şi viziunea Societăţii, precum şi celelalte valori şi elemente de identitate corporativă a S.

Iaşi, statuate fie prin Strategia de dezvoltare a Societăţii, fie prin celelalte documente cu caracter programatic sau înregistrări ale viziunii umane formalizare a structurii organizatorice. Un rol deosebit în acest sens revine realizării conexiunilor privind obiectivele, termenele şi căile de acţiune, între zona de resurse umane vederea nu poate fi restaurată a politicilor globale de dezvoltare ale Societăţii, cu materializare la nivelul următoarelor aliniamente strategice: ·           Aliniamentul dintre resursa umană, abordată ca generator de valoare adaugată, şi performanţele globale ale Societăţii.

înregistrări ale viziunii umane

Resursele umane reprezintă, în viziunea managerială a S. Iaş i, principala sursă de valoare adaugată a Societăţ iicare deţ ine poten ţ ial nelimitat în a lua decizii ş i a susţ ine în mod direct îmbunătăţirea proceselor ş i rela ţ iilor organiza ţ ionale.

Strategia şi politicile de resurse umane ale S. Strategia de resurse umane, ca şi parte integrantă a strategiei generale a companiei urmăreşte conştientizarea importanţei capitalului uman, în paralel cu atragerea, dezvoltarea şi motivarea unor resurse umane capabile să asigure în orice moment realizarea în condiţii de eficienţă a unor servicii moderne orientate spre creşterea satisfacţiei clienţilor.

înregistrări ale viziunii umane

Politica de dezvoltare a Societăţii se va baza în continuare, la nivelul intervaluluipe existenţa unui personal care deţine un nivel ridicat de experienţă şi competenţă profesională în domeniul exploatării sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizareconcomitent cu pregătirea unei baze de recrutare internă, care să asigure diminuarea riscurilor de personal şi planificarea succesorală a resurselor umane.

Între politica de personal şi celelalte politici funcţionale în principal cele în domeniul investiţiilor şi exploatăriieste necesar să existe o coordonare permanentă, în aşa fel încât, la finalul anuluisă fie asigurat un raport optim între numărul de angajaţi şi populaţia deservită, conform obligaţiilor asumate de Societate prin Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor.

înregistrări ale viziunii umane

De altfel, rezultatele economice obţinute de S. Strategia de resurse umane a fost înregistrări ale viziunii umane, în acelaşi timp, în spiritul implementării practicilor şi principiilor guvernantei corporative, dezvoltate de Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare, în scopul de a optimiza procesele şi relaţiile manageriale, precum şi a celor de administrare, constituite la nivelul Societăţii Comerciale APAVITAL S.

Iaşi, prin asigurarea unei transparenţe sporite a selecţiei organismelor de administrare şi a celor de managementprin creşterea responsabilităţii manageriale, precum şi prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecţie a drepturilor acţionarilor Societăţii, precum şi a celor ce revin salariaţilor.

Reproiectarea organizării structurale şi procesuale prin adaptarea permanentă la cerinţele pieţei serviciului, evaluarea obiectivă şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor individuale şi de grup, creşterea productivităţii muncii, instruirea permanentă a angajaţilor prin centrul propriu de pregătire şi perfecţionare profesională, precum şi încurajarea creativităţii personalului, constituie în egală măsură obiective strategice aflate în atenţia Serviciului de Resurse Umane din cadrul S.

Iaşi, operaţionalizate prin intermediul principiilorcare guvernează strategia de resurse umane a Societăţii respectiv: consideraţia, echitatea, calitatea vieţii profesionale şi asigurarea condiţiilor optime de muncă.

înregistrări ale viziunii umane