Distanta de vedere


Denisa N. Lipsa acestui element al răspunderii delictuale - legătura de cauzalitate între fapta ilicită distanta de vedere prejudiciu - face ca măsurile solicitate de reclamantă - desfiinţarea cortinei viţei de vie şi a plantaţiilor - să apară ca fiind nejustificate.

distanta de vedere

Capătul de cerere prin care reclamanta distanta de vedere solicitat asigurarea servituţii de vedere este impropriu formulat. Articolul C. Din motivarea cererii de chemare în judecată rezultă că reclamanta nu a avut în vedere servitutea reglementată de art.

Cum să îți măsori PD - Distanța Pupilară

Din acelaşi raport de expertiză rezultă însă că un asemenea inconvenient nu există datorită distanţei la care aceste plantaţii sunt amplasate faţă de bloc; ceea ce se împiedică de plantaţiile existente nu este iluminarea naturală a apartamentului, ci vederea la aleea carosabilă a parcului, aspect ce nu poate constitui un fapt generator de prejudicii. Trotuarul existent lângă fundaţia blocului constituie coproprietate comună forţată a locatarilor blocului, iar interzicerea folosirii acestuia numai de către pârâţii chemaţi în judecată este nejustificată, chiar în condiţiile în care prin raportul de expertiză s-a constatat că circulaţia pe trotuarul blocului nu este normală din punctul de vedere al uzurii şi al incomodării locatarilor de la parter.

distanta de vedere

Folosirea trotuarului, ca obiect al coproprietăţii forţate, trebuie ori interzisă, ori permisă tuturor coproprietarilor, şi nu numai unora dintre aceştia. Adresele consiliului local prin care pârâţilor li se pune în vedere să ridice construcţiile şi plantaţiile efectuate fără autorizaţie privesc exclusiv raporturile pârâţilor cu autoritatea administraţiei publice locale, iar intervenţia reclamantei în aceste raporturi este neavenită C.

Bacâu, s.

distanta de vedere

Lumina Lex, Bucureşti, Deschiderile pentru aer şi lumină se pot practica la orice înălţime şi distanţă de fondul vecin, ele constituind un atribut al dreptului de proprietate şi nefiind de natură să aducă niciun prejudiciu proprietarului fondului vecin Trib. Mihuţâ, Al. Lesviodax, Repertoriup.

distanta de vedere

Nimeni nu poate avea vederi piezişe pe proprietatea vecinului de nu va fi o distanţă de şase decimetri". Legiuitorul a preluat reglementările cuprinse în art.

distanta de vedere

Aşa-numita servitute de vedere este o restrângere legală, cu caracter reciproc, a exercitării dreptuluide proprietate imobiliarăîn raporturile dintre vecini. Princonsimţământul vecinilor este posibilă restrângerea obligaţiei de a păstra distanţa reglementată, astfel încât deschiderile de vedere sau balcoanele să poată fi făcute la distanţe mai mici.

Tot astfel, proprietarii vecini pot conveni, cu caracter unilateral sau bilateral, să mărească aceste distanţe V. Stoica, Drepturile realep.

Asigurarea bunei vecinătăţi este reglementată constituţional, prin art. Pentru a atrage însă răspunderea civilă, este necesar ca tulburarea raporturilor de vecinătate să fi produs pagube.

distanta de vedere